Kr
Notice
August 16, 2020
  August 16, 2020 Activity Notice (Including multiple languages)
  August 16, 2020 Activity Notice

In the past activity No. 20200716, the number of users and the computing power of the mining pool have been steadily improved, but there is still a certain distance from the computing power required to start the repurchase. According to our activity reward policy, from July 16, 2020 to August 15, 2020, the recommendation reward is 12856.32 KrC, and the remaining activity reward fund is 266849.28 KrC.
In the next phase, the following plans will be carried out:
1. More conveniently
In order to facilitate users to recommend KrSYS projects to friends. The APP function will be improved and upgraded. We will release a new version of the APP in the near future.
2. More support
During the operation of the system, users often have some questions. We have summarized them. In the next stage of work, these questions and answers will be announced to users. This is beneficial to users.
3. More activities
From August 16, 2020 to September 15, 2020, the activity numbered 20200816 will be carried out, and additional recommendation rewards will be sent every day. Reward rules:
Level 1 recommended user KrC mining rewards, 4.9% of which
(down 0.1% from the previous period)
Level 2 recommended user KrC mining rewards, 2.9% of which
(down 0.1% from the previous period)
4. More algorithms
The third algorithm of the KrSYS system will be released within 60 days. This algorithm is a special algorithm for Asic mining machines. Once the new algorithm is released, the mining reward of the existing algorithm will drop from the current 18 times to 12 times.
5. More clearer returns
It is foreseeable that before the KrSYS project is actually listed on the exchange, all people who are very enthusiastic about the KrSYS project will of course get rich returns from our system, because we plan to introduce safeguards for the value repurchase process. To be sure, because our team is very strong. These rewards will be a digital currency that can be directly exchanged with the legal currencies of various countries, and rewarded to users who are really keen on the global KrSYS project.
6. Value rises
When the number of KrSYS users reaches 500,000, the KrT mining reward will be reduced to 50%.
7. The optimization of APP interface.
8. Continue to clean up cheating accounts.


(以下是中文版,使用机器翻译。 如果含义不清楚,请参考我们的英文版本)

2020年8月16日活动通知

在过去的第20200716号活动中,用户数量和采矿池的计算能力已得到稳步提高,但与开始回购所需的计算能力之间仍有一定距离。根据我们的活动奖励政策,从2020年7月16日到2020年8月15日,推荐奖励为12856.32 KrC,剩余活动奖励基金为266849.28 KrC。
在下一阶段,将执行以下计划:
1.更方便
为了方便用户向朋友推荐KrSYS项目。 APP功能将得到改善和升级。我们将在不久的将来发布APP的新版本。
2.更多支持
在系统运行期间,用户经常会遇到一些问题。我们总结了它们。在下一步工作中,这些问题和答案将向用户宣布。这对用户有益。
3.更多活动
从2020年8月16日到2020年9月15日,将进行编号为20200816的活动,并且每天还会发送额外的推荐奖励。奖励规则:
1级推荐用户KrC挖矿奖励,其中4.9%
(比上期下降0.1%)
2级推荐用户KrC挖矿奖励,其中2.9%
(比上期下降0.1%)
4.更多算法
KrSYS系统的第三种算法将在60天内发布。该算法是Asic采矿机的一种特殊算法。新算法发布后,现有算法的挖掘奖励将从当前的18倍下降到12倍。
5.更清晰的回报
可以预见,在KrSYS项目实际在交易所上市之前,所有对KrSYS项目非常热心的人当然都会从我们的系统中获得丰厚的回报,因为我们计划引入价值回购流程的保障措施。可以肯定的是,因为我们的团队非常强大。这些奖励将是一种数字货币,可以直接与各个国家的法定货币兑换,并奖励给真正热衷于全球KrSYS项目的用户。
6.价值上升
当KrSYS用户数量达到500,000时,KrT挖矿奖励将减少到50%。
7. APP界面的优化。
8.继续清理作弊帐户。


(Sau đây là bản tiếng Việt, sử dụng bản dịch máy. Nếu không rõ nghĩa, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của chúng tôi)

Thông báo hoạt động ngày 16 tháng 8 năm 2020

Trong hoạt động số 20200716 trước đây, số lượng người dùng và sức mạnh tính toán của nhóm khai thác đã được cải thiện đều đặn, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định so với sức mạnh tính toán cần thiết để bắt đầu mua lại. Theo chính sách khen thưởng hoạt động của chúng tôi, từ ngày 16 tháng 7 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020, phần thưởng khuyến nghị là 12856,32 KrC, và quỹ thưởng hoạt động còn lại là 266849,28 KrC.
Trong giai đoạn tiếp theo, các kế hoạch sau sẽ được thực hiện:
1. Thuận tiện hơn
Để tạo điều kiện cho người dùng giới thiệu các dự án KrSYS cho bạn bè. Chức năng APP sẽ được cải thiện và nâng cấp. Chúng tôi sẽ phát hành một phiên bản mới của APP trong tương lai gần.
2. Hỗ trợ nhiều hơn
Trong quá trình vận hành hệ thống, người dùng thường có một số thắc mắc. Chúng tôi đã tóm tắt chúng. Trong giai đoạn làm việc tiếp theo, những câu hỏi và câu trả lời này sẽ được thông báo cho người dùng. Điều này có lợi cho người dùng.
3. Các hoạt động khác
Từ ngày 16 tháng 8 năm 2020 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020, hoạt động mang số 20200816 sẽ được thực hiện và phần thưởng khuyến nghị bổ sung sẽ được gửi mỗi ngày. Quy tắc trả thưởng:
Phần thưởng khai thác KrC do người dùng đề xuất cấp 1, 4,9% trong số đó
(giảm 0,1% so với kỳ trước)
Phần thưởng khai thác KrC do người dùng đề xuất cấp 2, 2,9% trong số đó
(giảm 0,1% so với kỳ trước)
4. Các thuật toán khác
Thuật toán thứ ba của hệ thống KrSYS sẽ được phát hành trong vòng 60 ngày. Thuật toán này là một thuật toán đặc biệt cho các máy khai thác Asic. Khi thuật toán mới được phát hành, phần thưởng khai thác của thuật toán hiện tại sẽ giảm từ 18 lần hiện tại xuống 12 lần.
5. Lợi nhuận rõ ràng hơn
Có thể thấy trước rằng trước khi dự án KrSYS thực sự được niêm yết trên sàn giao dịch, tất cả những người rất nhiệt tình với dự án KrSYS tất nhiên sẽ nhận được lợi nhuận dồi dào từ hệ thống của chúng tôi, bởi vì chúng tôi có kế hoạch đưa ra các biện pháp bảo vệ cho quá trình mua lại giá trị. Chắc chắn, bởi vì đội của chúng tôi rất mạnh. Những phần thưởng này sẽ là một loại tiền kỹ thuật số có thể được trao đổi trực tiếp với các loại tiền pháp định của các quốc gia khác nhau và được thưởng cho những người dùng thực sự quan tâm đến dự án KrSYS toàn cầu.
6. Giá trị tăng
Khi số lượng người dùng KrSYS đạt 500.000, phần thưởng khai thác KrT sẽ giảm xuống còn 50%.
7. Sự tối ưu hóa của giao diện APP.
8. Tiếp tục dọn dẹp các tài khoản gian lận.
Copyright © 2020-2040 The Kr System Group
Telegram group