Kr
Notice
October 2, 2020
  Statement regarding KrSYS assets (Including multiple languages)
  Statement regarding KrSYS assets
Recently, users have continuously reported to the KrSYS team through various channels, and other groups have issued various coins of the same name on various blockchains.
Here is an official statement from the KrSYS team:
1. KrSYS is an international public chain and has not issued tokens on any other blockchains.
2. KrSYS assets can only be stored in KrSYS's official APP at present, and there is no other wallet available for operation.
Reserve the right to pursue legal responsibility for illegal use of KrSYS identity.
All KrSYS users are requested to pay attention to this matter and communicate this information to each other.


(Sau đây là bản tiếng Việt, sử dụng bản dịch máy. Nếu không rõ nghĩa, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của chúng tôi)

Tuyên bố về tài sản KrSYS
Gần đây, người dùng đã liên tục báo cáo với nhóm KrSYS thông qua nhiều kênh khác nhau và các nhóm khác đã phát hành nhiều loại tiền cùng tên trên các blockchain khác nhau.
Đây là tuyên bố chính thức từ nhóm KrSYS:
1. KrSYS là một chuỗi công khai quốc tế và chưa phát hành mã thông báo trên bất kỳ chuỗi khối nào khác.
2. Tài sản KrSYS hiện chỉ có thể được lưu trữ trong APP chính thức của KrSYS và không có ví nào khác có sẵn để hoạt động.
Bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng bất hợp pháp danh tính KrSYS.
Tất cả người dùng KrSYS được yêu cầu chú ý đến vấn đề này và truyền đạt thông tin này cho nhau.


(以下是中文版,使用机器翻译。 如果含义不清楚,请参考我们的英文版本)

关于KrSYS资产的声明
最近,用户通过各种渠道不断向KrSYS团队报告,其他组织在各种区块链上发行了各种同名硬币。
这是KrSYS团队的正式声明:
1. KrSYS是国际公共链,尚未在其他任何区块链上发行令牌。
2.目前,KrSYS资产只能存储在KrSYS的官方APP中,没有其他可用于操作的钱包。
保留追究非法使用KrSYS身份的法律责任的权利。
请所有KrSYS用户注意此事,并相互交流此信息。
Copyright © 2020-2040 The Kr System Group
Telegram group