Kr
Notice
October 26, 2020
  KrT coin production reduction notice (Including multiple languages)
 
KrT coin production reduction notice

According to our previous notice, the number of registered users of the KrSYS system has exceeded 500,000. The output of KrT coins has been reduced by 50%.
https://krsys.org/notice/page/126.html
This is a gratifying result, and it also indicates that the value of Kr will increase again. Of course, this is only our phase goal, we will continue to move forward to the next phase goal. Thanks to all users for your attention and support, you will be rewarded in the future.


(Sau đây là bản tiếng Việt, sử dụng bản dịch máy. Nếu không rõ nghĩa, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của chúng tôi)

Thông báo giảm sản xuất tiền xu KrT

Theo thông báo trước đó của chúng tôi, số lượng người dùng đăng ký của hệ thống KrSYS đã vượt quá 500.000. Sản lượng của đồng tiền KrT đã giảm 50%.
https://krsys.org/notice/page/126.html
Đây là một kết quả đáng hài lòng và nó cũng cho thấy giá trị của Kr sẽ tăng trở lại. Tất nhiên, đây chỉ là mục tiêu giai đoạn của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu giai đoạn tiếp theo. Cảm ơn tất cả người dùng đã quan tâm và ủng hộ, bạn sẽ được thưởng trong tương lai.


(以下是中文版,使用机器翻译。 如果含义不清楚,请参考我们的英文版本)

KrT硬币减产通知

根据我们先前的通知,KrSYS系统的注册用户数已超过500,000。 KrT代币的产量减少了50%。
https://krsys.org/notice/page/126.html
这是一个令人满意的结果,它还表明Kr的值将再次增加。 当然,这只是我们的阶段性目标,我们将继续朝着下一阶段的目标前进。 感谢所有用户的关注和支持,将来您会得到回报。
Copyright © 2020-2040 The Kr System Group
Telegram group