Kr
Notice
November 16, 2020
  November 16, 2020 Activity Notice (Including multiple languages)
  November 16, 2020 Activity Notice

The previous stage activities were very successful. The KrSYS project is developing steadily and rapidly. The computing power of the mining pool continues to increase, and more and more new users are joining the KrSYS project. This is very gratifying news for users, teams and investors of the KrSYS project. We are getting closer and closer to the phase goal, which is beneficial to everyone involved in the KrSYS project. This achievement is the result of the joint efforts of KrSYS users and the team. Let us continue to sprint towards the goal in the next stage.

Because the KrSYS project is developing rapidly and healthy. In addition to the previous investors, we have received cooperation intentions from some new investors, which are under negotiation. If there are new developments, we will issue relevant notices.

Some customers have reported to us that some users are using KrSYS project accounts for transactions to achieve the purpose of selling or buying Kr coins. We oppose such transactions because the interests of the buyer cannot be protected. The buyer may purchase a cheating account that is about to be suspended.
In order to ensure the fairness of the KrSYS project. We are still continuing to search for cheating accounts and will suspend a batch of cheating accounts again in the near future.

We continue to implement the plan that was not completed in the previous stage. Here, the description is not repeated.

More events
From November 16, 2020 to December 15, 2020, an event numbered 20201116 will be held, and other referral rewards will be sent every day. Reward rules:
KrC mining rewards level 1 recommended users, of which 4.6%
(Decrease by 0.1% from the previous period)
It is recommended to grant KrC mining rewards to level 2 users, of which 2.6%
(Decrease by 0.1% from the previous period)
According to our activity reward policy, from October 21, 2020 to November 15, 2020, the recommendation reward is 9974.016 KrC, and the remaining activity reward fund is 230550.912 KrC.


(Sau đây là bản tiếng Việt, sử dụng bản dịch máy. Nếu không rõ nghĩa, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của chúng tôi)

Thông báo hoạt động ngày 16 tháng 11 năm 2020

Các hoạt động giai đoạn trước rất thành công. Dự án KrSYS đang phát triển ổn định và nhanh chóng. Sức mạnh tính toán của nhóm khai thác tiếp tục tăng và ngày càng có nhiều người dùng mới tham gia dự án KrSYS. Đây là tin rất vui cho người dùng, nhóm và nhà đầu tư của dự án KrSYS. Chúng tôi ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu giai đoạn, điều này có lợi cho tất cả mọi người tham gia vào dự án KrSYS. Thành quả này là kết quả của những nỗ lực chung của người dùng KrSYS và nhóm. Chúng ta hãy tiếp tục chạy nước rút để hướng tới mục tiêu trong chặng tiếp theo.

Vì dự án KrSYS đang phát triển nhanh chóng và lành mạnh. Ngoài các nhà đầu tư trước, chúng tôi đã nhận được ý định hợp tác từ một số nhà đầu tư mới, đang đàm phán. Nếu có diễn biến mới, chúng tôi sẽ đưa ra các thông báo liên quan.

Một số khách hàng đã báo cáo với chúng tôi rằng một số người dùng đang sử dụng tài khoản dự án KrSYS cho các giao dịch nhằm đạt được mục đích bán hoặc mua đồng tiền Kr. Chúng tôi phản đối những giao dịch như vậy vì quyền lợi của người mua không thể được bảo vệ. Người mua có thể mua phải một tài khoản gian lận sắp bị đình chỉ.
Để đảm bảo tính công bằng của dự án KrSYS. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục truy tìm các tài khoản gian lận và sẽ đình chỉ hàng loạt tài khoản gian lận trở lại trong thời gian tới.

Chúng tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch mà giai đoạn trước chưa hoàn thành. Ở đây, mô tả không được lặp lại.

Các sự kiện khác
Từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020, một sự kiện số 20201116 sẽ được tổ chức và các phần thưởng giới thiệu khác sẽ được gửi hàng ngày. Quy tắc trả thưởng:
Khai thác KrC thưởng cho người dùng được đề xuất cấp 1, trong đó 4,6%
(Giảm 0,1% so với kỳ trước)
Bạn nên cấp phần thưởng khai thác KrC cho người dùng cấp 2, trong đó 2,6%
(Giảm 0,1% so với kỳ trước)
Theo chính sách khen thưởng hoạt động của chúng tôi, từ ngày 21 tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020, phần thưởng khuyến nghị là 9974.016 KrC, và quỹ khen thưởng hoạt động còn lại là 230550,912 KrC.


(以下是中文版,使用机器翻译。 如果含义不清楚,请参考我们的英文版本)

2020年11月16日活动公告

前阶段的活动非常成功。 KrSYS项目正在稳定,迅速地发展。挖掘池的计算能力不断提高,越来越多的新用户正在加入KrSYS项目。对于KrSYS项目的用户,团队和投资者而言,这是一个非常可喜的消息。我们越来越接近阶段目标,这对参与KrSYS项目的每个人都是有益的。这一成就是KrSYS用户和团队共同努力的结果。让我们继续在下一个阶段向目标冲刺。

因为KrSYS项目正在快速健康地发展。除了以前的投资者,我们还收到了一些正在洽谈中的新投资者的合作意向。如果有新的发展,我们将发出相关通知。

一些客户向我们报告说,某些用户正在使用KrSYS项目帐户进行交易,以实现买卖Kr硬币的目的。我们反对此类交易,因为买方的利益无法得到保护。买方可能会购买一个即将被暂停的作弊帐户。
为了保证KrSYS项目的公平性。我们仍在继续寻找作弊帐户,并会在不久的将来再次暂停一批作弊帐户。

我们将继续执行上一阶段尚未完成的计划。在此,不重复描述。

更多活动
从2020年11月16日到2020年12月15日,将举行编号为20201116的活动,并将每天发送其他推荐奖励。奖励规则:
KrC挖矿奖励1级推荐用户,其中4.6%
(比上期减少0.1%)
建议向2级用户授予KrC挖矿奖励,其中2.6%
(比上期减少0.1%)
根据我们的活动奖励政策,从2020年10月21日到2020年11月15日,推荐奖励为9974.016 KrC,剩余活动奖励基金为230550.912 KrC。

Copyright © 2020-2040 The Kr System Group
Telegram group