Kr
Notice
December 16, 2020
  December 16, 2020 Activity Notice (Including multiple languages)
  December 16, 2020 Activity Notice

The leading science and technology and open and transparent operating mechanism of the KrSYS project have been recognized by more investment institutions during this cycle. The KrSYS blockchain project is a real hash power public chain project. The hash power guarantees the safety of user assets and is a manifestation of the intrinsic value of the project. Many investors highly approve of the KrSYS project’s requirements for reaching the computing power standard. Only a blockchain with guaranteed computing power can guarantee that the investment of investment institutions is meaningful and worthwhile. Reaching the standard of computing power will be one of the important conditions for investors and participants to achieve a win-win situation.

Currently, the registered users of the KrSYS project are still increasing, and the popularity continues to rise. The KrSYS project is recognized by more and more people. Such achievements are closely related to the continuous promotion of the KrSYS project by users. At the same time, there are very few users spreading untrue information about the KrSYS project. The content of this information is obviously wrong.
We have verified some situations. Some users have mined thousands of KrC coins by themselves, but in order to obtain more KrC coins at this stage, they deliberately spread some untrue information. We are worried about this and have to make a difficult decision. Although it is not in line with our traditions, but for the common interests of all participants, we have to do this: internal transfers will use a blacklist system, which will be verified intentionally in the future Users who disseminate untrue information may be restricted from participating in subsequent activities until the opening of free external transfers.

Some users do not understand the progress of opening internal transfers. In fact, we have explained the principle in detail in the event notice on September 16, 2020.
https://krsys.org/notice/page/126.html
We very much hope that all users can follow our official announcement and read it carefully. We also encourage capable community members in communities in various countries to carry out correct interpretation and publicity, establish a correct and unified community consensus, and achieve our common goals earlier. It is worth noting that when the overall hash computing power decreases, the unit computing power provided by the miners will get higher income. We respected the opinions and ideas of participants from various countries, listened to the voices of users, communicated adequately and necessary with major investors and reached consensus. It was decided to start from December 16, 2020, and change the generation of progress data from the original cycle average synthesis algorithm to the peak data synthesis algorithm, that is, to change the original daily average computing power coefficient from December 16, 2020 The highest coefficient from the start is combined into the progress data. Once the 24-hour maximum hash computing power reaches our expectations, internal transfers will be opened immediately, and our technical development work has been tested.

During this cycle, KrSYS started a new round of improvement activities to improve service capabilities to adapt to more and more users. What needs to be reminded is that all users should not submit too many emails to our service system within 24 hours, which may trigger the protective measures of the intelligent service system.

Since our funds are very sufficient, we will only receive the second round of investment negotiations after the internal transfer phase has started. All investment institutions highly recognize our internal development plan. After entering the repurchase phase, it is expected that the repurchase funds will be greatly increased.


More events
From December 16, 2020 to January 15, 2021, an event numbered 20201216 will be held, and other referral rewards will be sent every day. Reward rules:
KrC mining rewards level 1 recommended users, of which 4.5%
(Decrease by 0.1% from the previous period)
KrC mining rewards level 2 recommended users, of which 2.5%
(Decrease by 0.1% from the previous period)
According to our activity reward policy, from November 16, 2020 to December 15, 2020, the recommended reward is 11197.44 KrC, and the remaining activity reward fund is 219353.472 KrC.


(Sau đây là bản tiếng Việt, sử dụng bản dịch máy. Nếu không rõ nghĩa, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của chúng tôi)

Thông báo hoạt động ngày 16 tháng 12 năm 2020

Khoa học công nghệ hàng đầu và cơ chế vận hành công khai, minh bạch của dự án KrSYS đã được nhiều tổ chức đầu tư công nhận hơn trong chu kỳ này. Dự án blockchain KrSYS là một dự án chuỗi công khai sức mạnh băm thực sự. Sức mạnh băm đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng và là biểu hiện của giá trị nội tại của dự án. Nhiều nhà đầu tư rất tán thành các yêu cầu của dự án KrSYS để đạt được tiêu chuẩn sức mạnh tính toán. Chỉ một blockchain với sức mạnh tính toán được đảm bảo mới có thể đảm bảo rằng khoản đầu tư của các tổ chức đầu tư là có ý nghĩa và đáng giá. Đạt được tiêu chuẩn về sức mạnh tính toán sẽ là một trong những điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư và người tham gia đạt được một đôi bên cùng có lợi.

Hiện tại, người dùng đã đăng ký của dự án KrSYS vẫn đang tăng lên và mức độ phổ biến tiếp tục tăng lên. Dự án KrSYS được ngày càng nhiều người công nhận. Những thành tựu đó có liên quan mật thiết đến việc người dùng liên tục quảng bá dự án KrSYS. Đồng thời, có rất ít người dùng lan truyền thông tin không đúng sự thật về dự án KrSYS. Nội dung của thông tin này rõ ràng là sai.
Chúng tôi đã xác minh một số tình huống. Một số người dùng đã tự mình khai thác hàng nghìn đồng tiền KrC, nhưng để có được nhiều tiền KrC hơn ở giai đoạn này, họ đã cố tình lan truyền một số thông tin không đúng sự thật. Chúng tôi lo lắng về điều này và phải đưa ra một quyết định khó khăn. Mặc dù nó không phù hợp với truyền thống của chúng tôi, nhưng vì lợi ích chung của tất cả những người tham gia, chúng tôi phải làm điều này: chuyển tiền nội bộ sẽ sử dụng hệ thống danh sách đen, hệ thống này sẽ được xác minh có chủ ý trong tương lai Những người dùng phổ biến thông tin không đúng sự thật có thể bị hạn chế tham gia các hoạt động tiếp theo cho đến khi mở các đợt chuyển tiền miễn phí ra bên ngoài.

Một số người dùng không hiểu tiến trình mở chuyển tiền nội bộ. Trên thực tế, chúng tôi đã giải thích chi tiết nguyên tắc này trong thông báo về sự kiện vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.
https://krsys.org/notice/page/126.html
Chúng tôi rất hy vọng rằng tất cả người dùng có thể theo dõi thông báo chính thức của chúng tôi và đọc nó một cách cẩn thận. Chúng tôi cũng khuyến khích các thành viên cộng đồng có năng lực trong các cộng đồng ở các quốc gia khác nhau thực hiện việc giải thích và công khai đúng, thiết lập sự đồng thuận của cộng đồng đúng đắn và thống nhất, đồng thời đạt được các mục tiêu chung của chúng tôi sớm hơn. Điều đáng chú ý là khi sức mạnh tính toán băm tổng thể giảm, sức mạnh tính toán đơn vị được cung cấp bởi các thợ đào sẽ có thu nhập cao hơn. Chúng tôi tôn trọng ý kiến ​​và ý tưởng của những người tham gia từ các quốc gia khác nhau, lắng nghe tiếng nói của người dùng, trao đổi đầy đủ và cần thiết với các nhà đầu tư lớn và đạt được sự đồng thuận. Nó đã được quyết định bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 và thay đổi việc tạo dữ liệu tiến trình từ thuật toán tổng hợp trung bình chu kỳ ban đầu sang thuật toán tổng hợp dữ liệu đỉnh, nghĩa là thay đổi hệ số công suất tính toán trung bình hàng ngày ban đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 2020. hệ số cao nhất từ ​​đầu được kết hợp vào dữ liệu tiến độ. Sau khi công suất tính toán băm tối đa trong 24 giờ đạt đến kỳ vọng của chúng tôi, quá trình chuyển giao nội bộ sẽ được mở ngay lập tức và công việc phát triển kỹ thuật của chúng tôi đã được kiểm tra.

Trong chu kỳ này, KrSYS bắt đầu một vòng hoạt động cải tiến mới nhằm nâng cao khả năng dịch vụ để thích ứng với ngày càng nhiều người dùng. Điều cần được nhắc là tất cả người dùng không nên gửi quá nhiều email đến hệ thống dịch vụ của chúng tôi trong vòng 24 giờ, điều này có thể kích hoạt các biện pháp bảo vệ của hệ thống dịch vụ thông minh.

Vì nguồn vốn của chúng tôi rất đủ nên chúng tôi sẽ chỉ nhận được vòng đàm phán đầu tư thứ hai sau khi giai đoạn chuyển nhượng nội bộ bắt đầu. Tất cả các tổ chức đầu tư đều đánh giá cao kế hoạch phát triển nội bộ của chúng tôi. Sau khi bước vào giai đoạn mua lại, dự kiến ​​số tiền mua lại sẽ tăng lên rất nhiều.


Các sự kiện khác
Từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021, một sự kiện có số hiệu 20201216 sẽ được tổ chức và các phần thưởng giới thiệu khác sẽ được gửi hàng ngày. Quy tắc phần thưởng:
Khai thác KrC thưởng cho người dùng được đề xuất cấp 1, trong đó 4,5%
(Giảm 0,1% so với kỳ trước)
Khai thác KrC thưởng cho người dùng được đề xuất cấp 2, trong đó 2,5%
(Giảm 0,1% so với kỳ trước)
Theo chính sách khen thưởng hoạt động của chúng tôi, từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020, phần thưởng được đề xuất là 11197,44 KrC, và quỹ khen thưởng hoạt động còn lại là 219353,472 KrC.


(以下是中文版,使用机器翻译。 如果含义不清楚,请参考我们的英文版本)

2020年12月16日活动公告

在此周期内,更多的投资机构认可了KrSYS项目的领先科学技术和开放透明的运行机制。 KrSYS区块链项目是一个真正的哈希算力公共链项目。哈希功能可确保用户资产的安全性,是项目内在价值的体现。许多投资者对KrSYS项目达到计算能力标准的要求表示高度认可。只有具有保证的计算能力的区块链才能保证投资机构的投资是有意义的和有价值的。达到计算能力标准将是投资者和参与者实现双赢的重要条件之一。

当前,KrSYS项目的注册用户仍在增加,并且受欢迎程度持续上升。 KrSYS项目得到越来越多人的认可。这些成就与用户不断推广KrSYS项目密切相关。同时,很少有用户散布有关KrSYS项目的不真实信息。这些信息的内容显然是错误的。
我们已经验证了一些情况。一些用户自己开采了数千枚KrC硬币,但是为了在此阶段获得更多的KrC硬币,他们故意散布了一些不真实的信息。我们对此感到担忧,必须做出艰难的决定。尽管这与我们的传统不符,但为了所有参与者的共同利益,我们必须这样做:内部传输将使用黑名单系统,将来有意对此进行核实。散布不真实信息的用户可能受到限制参与随后的活动,直到自由的外部转账开始。

一些用户不了解打开内部转帐的进度。实际上,我们已经在2020年9月16日的活动通知中详细解释了该原理。
https://krsys.org/notice/page/126.html
我们非常希望所有用户都能阅读我们的官方公告并仔细阅读。我们还鼓励各国社区中有能力的社区成员进行正确的解释和宣传,建立正确和统一的社区共识,并尽早实现我们的共同目标。值得注意的是,当总体哈希计算能力降低时,矿工提供的单位计算能力将获得更高的收入。我们尊重来自各国参与者的意见和想法,听取用户的声音,与主要投资者进行了充分必要的沟通,并达成了共识。决定从2020年12月16日开始,将进度数据的生成从原始周期平均合成算法更改为峰值数据合成算法,即从2020年12月16日更改原始每日平均计算能力系数。从一开始就将最高的系数合并到进度数据中。一旦24小时最大哈希计算能力达到我们的期望,内部传输将立即开放,并且我们的技术开发工作已经过测试。

在此周期内,KrSYS开始了新一轮的改进活动,以提高服务能力以适应越来越多的用户。需要提醒的是,所有用户都不应在24小时内向我们的服务系统提交太多电子邮件,这可能会触发智能服务系统的保护措施。

由于我们的资金非常充足,因此我们只会在内部转帐阶段开始后才进行第二轮投资谈判。所有投资机构都高度认可我们的内部发展计划。进入回购阶段后,预计回购资金将大大增加。


更多活动
从2020年12月16日到2021年1月15日,将举行编号为20201216的活动,并且每天都会发送其他推荐奖励。奖励规则:
KrC挖矿奖励1级推荐用户,其中4.5%
(比上期减少0.1%)
建议向2级用户授予KrC挖矿奖励,其中2.5%
(比上期减少0.1%)
根据我们的活动奖励政策,从2020年11月16日到2020年12月15日,建议奖励为11197.44 KrC,剩余活动奖励基金为219353.472 KrC。

Copyright © 2020-2040 The Kr System Group
Telegram group