Kr
Notice
January 16, 2021
  January 16, 2021 Activity Notice (Including multiple languages)
  January 16, 2021 Activity Notice

Happy New Year!

In the past 31 days of activities, more users are joining the KrSYS project. The KrSYS project already has great influence. The earlier you support the KrSYS project, the more rewards you will get.

Progress
First, more venture investors have entered the second round of investment negotiations. KrSYS' advanced technology has been recognized by the capital market. After the test of time, KrSYS's computing power black hole technology has been verified in real-time, ease of use, robustness, reliability, and security in practical applications.

Second, a more professional management team has become KrSYS's partners, and KrSYS will spread to all parts of the world faster. KrSYS's advanced technology is not only reflected in accounting processing, but also in multi-level and three-dimensional presentation of necessary world connections, transforming the relational data of traditional databases into multi-mode and multi-structure Lowell comprehensive processing on the blockchain The structure allows professional operators to build everything they want in KrSYS's data world, which also allows KrSYS to appear in all corners of the world in different forms without knowing how remarkable KrSYS' efforts are.

Third, more sales teams will become KrSYS partners, and our blockchain technology will be applied all over the world. KrSYS's advanced technology can help more sales teams develop their own accounting processing systems in a more efficient manner. According to different agreements, the "Power by KrSYS" logo will be deployed to all parts of the world despite the large number of applications.

Fourth, with more technology development teams becoming KrSYS partners, all users in the future will get richer applications and deeper participation experiences. KrSYS is building a more open digital world, and active users will get unprecedented participation experience and rewards.

Fifth, due to the impact of COVID-19, our customer service capabilities have been further weakened, and all feedback may be delayed. Until the world returns to its original state.

Caveat
All KrSYS followers please continue to explore KrT and KrC. Only active and effective users will be able to gain more open capabilities earlier.
We are preparing some reasonable returns prioritized to active users before the implementation of the comprehensive plan.
3 million euros for the first repurchase is now clear. Registered for more than 30 days, accounts that only hold KrT and no active recommended users will be marked as low-quality accounts, and all activities will be restricted before the system is fully opened. Please remember that KrSYS is a dual-chain project, including hash Calculate the public chain.

We are detecting that some bad things are happening, and the names of some unofficial communities are being modified, causing some users in non-English speaking countries to misunderstand the KrSYS project. Users who implement such behavior. After they are reported or detected, we will mark them as malicious users in the background. We have a clear policy for deceptive users.

More events
From January 16, 2021 to March 15, 2021, a period of 2 months. An event numbered 20210116 will be held, and other referral rewards will be sent every day. Reward rules:
KrC mining rewards level 1 recommended users, of which 4.4%
(Decrease by 0.1% from the previous period)
KrC mining rewards level 2 recommended users, of which 2.4%
(Decrease by 0.1% from the previous period)
According to our activity reward policy, from December 16, 2020 to January 15, 2021, the recommendation reward is 11249.28 KrC, and the remaining activity reward fund is 208104.192 KrC.

(Sau đây là bản tiếng Việt, sử dụng bản dịch máy. Nếu không rõ nghĩa, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của chúng tôi)

Thông báo hoạt động ngày 16 tháng 1 năm 2021

Chúc mừng năm mới!

Trong 31 ngày hoạt động vừa qua, ngày càng có nhiều người dùng tham gia dự án KrSYS. Dự án KrSYS đã có ảnh hưởng lớn. Bạn hỗ trợ dự án KrSYS càng sớm, bạn càng nhận được nhiều phần thưởng.

Phát triển
Đầu tiên, nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hơn đã bước vào vòng đàm phán đầu tư thứ hai. Công nghệ tiên tiến của KrSYS đã được thị trường vốn công nhận. Sau thử nghiệm của thời gian, công nghệ lỗ đen sức mạnh tính toán của KrSYS đã được kiểm chứng trong thời gian thực, dễ sử dụng, mạnh mẽ, đáng tin cậy và bảo mật trong các ứng dụng thực tế.

Thứ hai, một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp hơn đã trở thành đối tác của KrSYS, và KrSYS sẽ lan rộng ra mọi nơi trên thế giới nhanh hơn. Công nghệ tiên tiến của KrSYS không chỉ được phản ánh trong xử lý kế toán mà còn trong việc trình bày đa cấp và ba chiều của các kết nối thế giới cần thiết, chuyển đổi dữ liệu quan hệ của cơ sở dữ liệu truyền thống thành đa chế độ và đa cấu trúc Xử lý toàn diện Lowell trên blockchain. cho phép các nhà khai thác chuyên nghiệp xây dựng mọi thứ họ muốn trong thế giới dữ liệu của KrSYS, điều này cũng cho phép KrSYS xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới dưới các hình thức khác nhau mà không cần biết nỗ lực của KrSYS đáng nể đến mức nào.

Thứ ba, nhiều nhóm bán hàng sẽ trở thành đối tác của KrSYS và công nghệ blockchain của chúng tôi sẽ được áp dụng trên toàn thế giới. Công nghệ tiên tiến của KrSYS có thể giúp nhiều nhóm bán hàng phát triển hệ thống xử lý kế toán của riêng họ theo cách hiệu quả hơn. Theo các thỏa thuận khác nhau, logo "Power by KrSYS" sẽ được triển khai đến tất cả các nơi trên thế giới mặc dù số lượng ứng dụng lớn.

Thứ tư, với việc nhiều nhóm phát triển công nghệ trở thành đối tác của KrSYS, tất cả người dùng trong tương lai sẽ có được các ứng dụng phong phú hơn và trải nghiệm tham gia sâu hơn. KrSYS đang xây dựng một thế giới kỹ thuật số cởi mở hơn và những người dùng tích cực sẽ nhận được phần thưởng và trải nghiệm tham gia chưa từng có.

Thứ năm, do ảnh hưởng của COVID-19, khả năng dịch vụ khách hàng của chúng tôi đã bị suy yếu hơn nữa và tất cả các phản hồi có thể bị chậm trễ. Cho đến khi thế giới trở lại trạng thái ban đầu.

Cảnh báo trước
Tất cả những người theo dõi KrSYS hãy tiếp tục khám phá KrT và KrC. Chỉ những người dùng tích cực và hiệu quả mới có thể đạt được nhiều khả năng mở sớm hơn.
Chúng tôi đang chuẩn bị một số lợi nhuận hợp lý được ưu tiên cho những người dùng tích cực trước khi triển khai kế hoạch toàn diện.
3 triệu euro cho lần mua lại đầu tiên đã rõ ràng. Đã đăng ký hơn 30 ngày, các tài khoản chỉ giữ KrT và không có người dùng được đề xuất tích cực sẽ bị đánh dấu là tài khoản chất lượng thấp và mọi hoạt động sẽ bị hạn chế trước khi hệ thống được mở hoàn toàn. Hãy nhớ rằng KrSYS là một dự án chuỗi kép, bao gồm băm Tính toán chuỗi công khai.

Chúng tôi phát hiện ra rằng một số điều tồi tệ đang xảy ra và tên của một số cộng đồng không chính thức đang được sửa đổi, khiến một số người dùng ở các quốc gia không nói tiếng Anh hiểu nhầm về dự án KrSYS. Người dùng thực hiện hành vi đó. Sau khi họ được báo cáo hoặc phát hiện, chúng tôi sẽ đánh dấu họ là người dùng độc hại trong nền. Chúng tôi có một chính sách rõ ràng cho người dùng lừa đảo.

Các sự kiện khác
Từ ngày 16 tháng 01 năm 2021 đến ngày 15 tháng 03 năm 2021, thời gian 02 tháng. Một sự kiện có số 20210116 sẽ được tổ chức và các phần thưởng giới thiệu khác sẽ được gửi hàng ngày. Quy tắc phần thưởng:
Khai thác KrC thưởng cho người dùng được đề xuất cấp 1, trong đó 4,4%
(Giảm 0,1% so với kỳ trước)
Khai thác KrC thưởng cho người dùng được đề xuất cấp 2, trong đó 2,4%
(Giảm 0,1% so với kỳ trước)
Theo chính sách khen thưởng hoạt động của chúng tôi, từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021, phần thưởng khuyến nghị là 11249,28 KrC, và quỹ khen thưởng hoạt động còn lại là 208104,192 KrC.

(以下是中文版,使用机器翻译。 如果含义不清楚,请参考我们的英文版本)

2021年1月16日的活动公告

新年快乐!

在过去31天的活动中,越来越多的用户加入KrSYS项目。 KrSYS项目已经具有很大的影响力。您越早支持KrSYS项目,您将获得更多的回报。

进展
首先,更多的风险投资者进入了第二轮投资谈判。 KrSYS的先进技术已获得资本市场的认可。经过时间的考验,KrSYS的计算能力黑洞技术已在实际应用中进行了实时验证,易用性,鲁棒性,可靠性和安全性。

其次,更专业的管理团队已成为KrSYS的合作伙伴,并且KrSYS将更快地传播到世界各地。 KrSYS的先进技术不仅体现在会计处理中,还体现在必要的世界连接的多层次和三维表达上,将传统数据库的关系数据转换为区块链上的多模式,多结构洛厄尔综合处理结构允许专业操作员构建KrSYS数据世界中他们想要的一切,这也使KrSYS可以以各种形式出现在世界的各个角落,而无需知道KrSYS的出色努力。

第三,更多的销售团队将成为KrSYS的合作伙伴,我们的区块链技术将在全球范围内得到应用。 KrSYS的先进技术可以帮助更多的销售团队以更有效的方式开发自己的会计处理系统。根据不同的协议,尽管有大量的应用程序,“ Power by KrSYS”徽标仍将部署到世界各地。

第四,随着更多的技术开发团队成为KrSYS合作伙伴,将来所有用户都将获得更丰富的应用程序和更深入的参与体验。 KrSYS正在建设一个更加开放的数字世界,活跃的用户将获得前所未有的参与体验和奖励。

第五,由于COVID-19的影响,我们的客户服务能力进一步减弱,所有反馈可能会延迟。直到世界回到原始状态。

警告
所有KrSYS关注者请继续探索KrT和KrC。只有活跃和有效的用户才能更早获得更多开放功能。
在实施全面计划之前,我们正在为优先级用户准备一些合理的回报。
现在已经清楚了第一笔回购的300万欧元。注册超过30天,仅拥有KrT且没有活动推荐用户的帐户将被标记为低质量帐户,并且在系统完全打开之前将限制所有活动。请记住,KrSYS是一个双链项目,包括哈希计算公共链。

我们检测到某些不良情况正在发生,并且某些非官方社区的名称正在被修改,从而导致一些非英语国家的用户误解了KrSYS项目。实现此类行为的用户。在报告或检测到它们之后,我们将在后台将其标记为恶意用户。我们对欺骗性用户有明确的政策。

更多活动
从2021年1月16日到2021年3月15日,为期2个月。将举行编号为20210116的活动,并且每天还会发送其他推荐奖励。奖励规则:
KrC挖矿奖励1级推荐用户,其中4.4%
(比上期减少0.1%)
KrC挖矿奖励2级推荐用户,其中2.4%
(比上期减少0.1%)
根据我们的活动奖励政策,从2020年12月16日到2021年1月15日,推荐奖励为11249.28 KrC,剩余活动奖励基金为208104.192 KrC。
Copyright © 2020-2040 The Kr System Group
Telegram group