Kr
Notice
March 19, 2021
  More detailed explanation of wealth realization experience activities (Including multiple languages)
  More detailed explanation of wealth realization experience activities

The qualification period is from March 16, 2021 to May 15, 2021.
The user needs to meet the following 3 conditions at the same time. First, mine more than 1 KRC coin during the qualification review period. Second, during the qualification review period, more than 36 KRT coins were mined. Third, publish 3 pieces of KRSYS project promotion information with self-recommended links on the Internet, and submit the link address of the published information to the corresponding column of the APP.
You need to mine more than 1 KRC coin and more than 36 KRT coins during the period from March 16, 2021 to May 15, 2021. It has nothing to do with whether the current balance of your account exceeds 1 KrC coin and 36 KrT coin.

You need to upgrade the APP to V58.7 or higher
The upgrade method is as follows:
You can delete the previous APP version. Download the new version and reinstall it. Before that, you need to record your account and password.
http://download.krsys.org/android58.apk
When downloading the installation file, delete ".zip" and save it.

You need to post 3 pieces of information recommending KrSYS projects to media websites on the Internet. These 3 pieces of recommendation information need to be discoverable by people. The content of the message needs to include your own recommended link address, like this https://krsys.org/m/R123abc
Enter the "MY" menu of the APP. In the upper part of the screen, there is your own referral link address below your account. Click it to copy your own referral link address.
After completing the information release. Enter the "MY" menu, and you will see an input box with a "save" button on the right side. Please submit 3 links to recommend KrSYS project information here. Submit one item at a time, and submit it in 3 times. Then wait for system review.

On April 16, 2021, the wealth realization experience event will officially begin.


(Sau đây là bản tiếng Việt, sử dụng bản dịch máy. Nếu không rõ nghĩa, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của chúng tôi)

Giải thích chi tiết hơn về các hoạt động trải nghiệm nhận ra sự giàu có
Thời gian thi tuyển từ ngày 16/3/2021 đến ngày 15/5/2021.
Người sử dụng cần đáp ứng đồng thời 3 điều kiện sau. Đầu tiên, hãy khai thác hơn 1 KRC coin trong thời gian xem xét đủ điều kiện. Thứ hai, trong thời gian xem xét đủ điều kiện, hơn 36 đồng KRT đã được khai thác. Thứ ba, công bố 3 mẩu thông tin quảng bá dự án KRSYS với các liên kết tự giới thiệu trên Internet, và gửi địa chỉ liên kết của thông tin đã công bố đến cột tương ứng của APP.
Bạn cần khai thác nhiều hơn 1 KRC coin và hơn 36 KRT coin trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 3 năm 2021 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021. Không liên quan gì đến việc số dư hiện tại trong tài khoản của bạn có vượt quá 1 KRC coin và 36 KrT coin hay không .

Bạn cần nâng cấp APP lên V58.7 hoặc cao hơn
Phương pháp nâng cấp như sau:
Bạn có thể xóa phiên bản APP trước đó. Tải xuống phiên bản mới và cài đặt lại. Trước đó, bạn cần ghi lại tài khoản và mật khẩu của mình.
http://download.krsys.org/android58.apk
Khi tải xuống tệp cài đặt, hãy xóa ".zip" và lưu nó.

Bạn cần đăng 3 mẩu thông tin đề xuất các dự án KrSYS lên các trang web truyền thông trên Internet. 3 thông tin khuyến nghị này cần được mọi người khám phá. Nội dung thư cần bao gồm địa chỉ liên kết được đề xuất của riêng bạn, như sau https://krsys.org/m/R123abc
Vào menu "CỦA TÔI" của ỨNG DỤNG. Ở phần trên của màn hình, có địa chỉ liên kết giới thiệu của riêng bạn bên dưới tài khoản của bạn. Nhấp vào nó để sao chép địa chỉ liên kết giới thiệu của riêng bạn.
Sau khi hoàn thành việc phát hành thông tin. Vào menu "MY", và bạn sẽ thấy một hộp nhập liệu có nút "lưu" ở phía bên phải. Vui lòng gửi 3 liên kết giới thiệu thông tin dự án KrSYS tại đây. Gửi từng mục một và gửi thành 3 lần. Sau đó, chờ xem xét hệ thống.

Vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, sự kiện trải nghiệm nhận ra sự giàu có sẽ chính thức bắt đầu.


(以下是中文版,使用机器翻译。 如果含义不清楚,请参考我们的英文版本)

财富实现体验活动的更详细说明
资格期限为2021年3月16日至2021年5月15日。
用户需要同时满足以下三个条件。首先,在资格审查期间开采1枚以上的KRC硬币。其次,在资格审查期间,开采了超过36枚KRT硬币。第三,在互联网上发布3条带有自我推荐链接的KRSYS项目推广信息,并将发布信息的链接地址提交到APP的相应列。
从2021年3月16日到2021年5月15日,您需要开采1个以上的KRC硬币和36个以上的KRT硬币,这与您账户的当前余额是否超过1个KrC硬币和36个KrT硬币无关。

您需要将APP升级到V58.7或更高版本
升级方法如下:
您可以删除以前的APP版本。下载新版本并重新安装。在此之前,您需要记录您的帐户和密码。
http://download.krsys.org/android58.apk
下载安装文件时,删除“ .zip”并保存。

您需要在Internet上的媒体网站上发布3条推荐KrSYS项目的信息。这3条推荐信息需要被人们发现。消息的内容需要包含您自己的推荐链接地址,例如https://krsys.org/m/R123abc
进入APP的“我的”菜单。在屏幕的上方,您的帐户下方有您自己的推荐链接地址。单击它以复制您自己的引荐链接地址。
完成信息发布后。进入“我的”菜单,您将在右侧看到一个带有“保存”按钮的输入框。请在此处提交3个链接以推荐KrSYS项目信息。一次提交一项,然后分3次提交。然后等待系统检查。

2021年4月16日,财富变现体验活动将正式开始。

Copyright © 2020-2040 The Kr System Group
Telegram group