Kr
Notice
April 1, 2021
  Reminder of certification activity qualification (Including multiple languages)
  Reminder of certification activity qualification
The activities that invested nearly one million euros to test the experience of wealth realization have already begun certification qualifications. The user's enthusiasm for participation is very high, once again pushing the total hash power value of the KrSYS project to a new height. According to statistics, more than 12,000 users have obtained the qualifications to participate. Thanks to their efforts, more publicity articles about KrSYS have appeared on various mainstream social media sites around the world. Make more people join the KrSYS project. The influence of the KrSYS project has once again been greatly improved. The overall development progress that users expect is also moving forward.
In the next few days, we will issue additional rewards that have been obtained in advance to participate in the activity certification to their accounts. Please be ready to receive ZEC coins. Here, we remind users who have not obtained certification qualifications to hurry up. Complete the certification tasks earlier, get rewards earlier, and experience the joy of wealth growth brought to you by the KrSYS project earlier.
Now we have two levels of additional mining recommendation rewards totaling up to 6.6%. For users who do not have equipment to mine KrC, they can also participate in the qualification certification of this event by obtaining mining rewards from lower-level users.
To reiterate our principle again: KrSYS is a computing power currency, and KrT and KrC are both important to us.


(Sau đây là bản tiếng Việt, sử dụng bản dịch máy. Nếu không rõ nghĩa, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của chúng tôi)

Nhắc nhở về trình độ hoạt động chứng nhận
Các hoạt động đầu tư gần một triệu euro để kiểm tra trải nghiệm nhận ra sự giàu có đã bắt đầu được cấp chứng chỉ. Sự nhiệt tình tham gia của người dùng rất cao, một lần nữa đẩy tổng giá trị sức mạnh băm của dự án KrSYS lên một tầm cao mới. Theo thống kê, hơn 12.000 người dùng đã đạt đủ điều kiện để tham gia. Nhờ những nỗ lực của họ, nhiều bài báo công khai hơn về KrSYS đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội chính thống khác nhau trên khắp thế giới. Thu hút nhiều người hơn tham gia dự án KrSYS. Ảnh hưởng của dự án KrSYS một lần nữa đã được cải thiện đáng kể. Tiến trình phát triển tổng thể mà người dùng mong đợi cũng đang tiến về phía trước.
Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ phát hành phần thưởng bổ sung đã nhận được từ trước để tham gia chứng nhận hoạt động vào tài khoản của họ. Hãy sẵn sàng để nhận ZEC coin. Ở đây, chúng tôi nhắc nhở những người dùng chưa đạt được chứng chỉ chứng nhận hãy nhanh lên. Hoàn thành các nhiệm vụ chứng nhận sớm hơn, nhận phần thưởng sớm hơn và trải nghiệm niềm vui của sự gia tăng tài sản do dự án KrSYS mang lại cho bạn trước đó.
Giờ đây, chúng tôi có hai mức phần thưởng khuyến nghị khai thác bổ sung với tổng giá trị lên đến 6,6%. Đối với những người dùng không có thiết bị để khai thác KrC, họ cũng có thể tham gia chứng nhận đủ điều kiện của sự kiện này bằng cách nhận phần thưởng khai thác từ những người dùng cấp thấp hơn.
Để nhắc lại nguyên tắc của chúng tôi một lần nữa: KrSYS là một loại tiền tệ có sức mạnh tính toán, và KrT và KrC đều quan trọng đối với chúng tôi.


(以下是中文版,使用机器翻译。 如果含义不清楚,请参考我们的英文版本)

提醒认证活动资格
投资近一百万欧元测试财富实现经验的活动已经开始获得认证资格。用户的参与热情很高,再次将KrSYS项目的总哈希功率值推到了一个新的高度。据统计,已有12,000多名用户获得了参加资格。由于他们的努力,更多有关KrSYS的宣传文章出现在世界各地的各种主流社交媒体网站上。让更多的人加入KrSYS项目。 KrSYS项目的影响力再次得到极大提高。用户期望的总体开发进度也在向前发展。
在接下来的几天中,我们将向参加活动的帐户发放预先获得的其他奖励。请准备好接收ZEC硬币。在此,我们提醒尚未获得认证资格的用户赶快行动。尽早完成认证任务,尽早获得奖励,并尽早体验KrSYS项目为您带来的财富增长乐趣。
现在,我们有两个附加的采矿推荐奖励级别,总计高达6.6%。对于没有装备开采KrC的用户,他们还可以通过从下级用户那里获得开采奖励来参与此活动的资格认证。
再次重申我们的原则:KrSYS是一种计算能力的货币,KrT和KrC对我们都很重要。

Copyright © 2020-2040 The Kr System Group
Telegram group