Kr
Notice
July 16, 2021
  Notice on July 16, 2021 (Including multiple languages)
  Notice on July 16, 2021

Summary of the previous stage
There are many users participating in this wealth realization experience event. 150,000 users passed the event qualification certification in the first time and received an extra reward of 1EURT. So far, a total of 450,000 users have passed the qualification certification for the event. Through this activity, the reliability of the system's realization process was tested. At present, there are still many withdrawal applications in urgent processing, and users who submit applications need to wait patiently. This also indicates the opening and improvement of another important function module of the KrSYS system. The KrSYS project has been proceeding according to plan. In addition, we also heard a small number of users have negative voices, they do not follow the announcements issued by the KrSYS project, they spread some rumors. In fact, we can also say that these users are not really users who have grown up with the KrSYS project. We are considering letting negative users leave so as not to affect positive users. Of course, we have also seen more users joining the KrSYS project. Again, KrSYS is a Hashcoin public chain project. The higher the hash power, the more it reflects the value of the KrSYS project. It will also increase the value of Kr coins in the hands of users.
Most of the users who participated in this event came from the Swiss community. At present, according to statistics, the hash power value provided by the Swiss community accounts for a relatively high proportion. Here, I also hope that the Vietnamese, Chinese, and other East and Southeast Asian communities will actively promote new users to join the KrSYS project. As a user of the KrSYS project, you must have the ability to judge right from wrong and cannot be affected by bad rumors from a small number of negative users. The KrSYS project is a concrete and huge potential international computing power public chain project. The project is still in its infancy, and it will surely bring huge wealth to users who joined the project and made contributions in the early stage. At present, all you need to do is to participate in the mining, and promote and guide the joining and mining of new users. The hash power public chain project is mainly based on the total hash power value to mark its value. Combining the actual situation of the digital currency market and the development of the KrSYS project, we choose the opportunity to promote the project and open up various functional modules to enter the major digital currency markets. This predicts that the KrSYS project will bring great wealth to prepared users. If you have any questions, you can wait and see, and you can withdraw, but please don't confuse the crowd. Of course, wait-and-see or withdraw, also shows that the wealth brought by the KrSYS project will not be with you.

Current job
At present, users who hold EURT coins can freely exchange into ZEC coins according to the market price. You can also apply for ZEC coin withdrawal. We have processed many withdrawal applications. ZEC coins have been sent to the user's account. However, due to the large number of people participating in the event, there are still many users' withdrawal applications being processed. At the same time, we are still working on system function optimization. To serve this wealth realization activity and all future user withdrawal applications. The activity will be carried out according to the plan in the previous announcement, and the specific details will be announced in the form of an announcement later.

Principles of Activity Wealth Distribution
Users who have obtained the activity qualification certification are within the scope of the activity.
In the order of customer contribution, share the wealth realization experience brought by 1.5 million euros. The main criterion of contribution evaluation is to promote valuable users and the amount of hash mining computing power provided.

Activity continuation
The qualification certification period for the new wealth realization experience event is from July 16, 2021 to September 15, 2021. Users who have obtained the event qualification certification can directly participate in the event.

Notice of KrT Coin Production Reduction
According to our previous notice, from July 16, 2021, the output of KrT coins has been reduced by 50%.
https://krsys.org/notice/page/139.html
This is a satisfactory result, and it also indicates that the value of Kr will increase again. Of course, this is only our phased goal, and we will continue to move towards the next phase of the goal. Thanks to all users for your attention and support, you will be rewarded in the future.

Continuing referral reward activities
From July 16, 2021 to September 15, 2021, a period of 2 months. An event numbered 20210716 will be held, and other referral rewards will be sent every day. Reward rules:
KrC mining rewards level 1 recommended users, of which 4.1%
(Decrease by 0.1% from the previous period)
KrC mining rewards level 2 recommended users, of which 2.1%
(Decrease by 0.1% from the previous period)
According to our activity reward policy, from May 16, 2021 to July 15, 2021, the recommendation reward is 20238.336 KrC, and the remaining activity reward fund is 146196.864 KrC.


(Sau đây là bản tiếng Việt, sử dụng bản dịch máy. Nếu không rõ nghĩa, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh của chúng tôi)

Thông báo vào ngày 16 tháng 7 năm 2021

Tóm tắt giai đoạn trước
Có rất nhiều người dùng tham gia sự kiện trải nghiệm sự giàu có này. 150.000 người dùng đã vượt qua chứng nhận đủ điều kiện sự kiện trong lần đầu tiên và nhận được phần thưởng thêm 1EURT. Cho đến nay, đã có tổng cộng 450.000 người dùng vượt qua chứng nhận đủ điều kiện cho sự kiện này. Thông qua hoạt động này, độ tin cậy của quá trình hiện thực hóa của hệ thống đã được kiểm tra. Hiện tại vẫn còn rất nhiều đơn rút tiền đang xử lý gấp, người dùng gửi đơn cần kiên nhẫn chờ đợi. Điều này cũng cho thấy việc mở và cải tiến mô-đun chức năng quan trọng khác của hệ thống KrSYS. Dự án KrSYS đã được tiến hành theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, chúng tôi cũng nghe thấy một số ít người dùng có tiếng nói tiêu cực, họ không tuân theo các thông báo do dự án KrSYS đưa ra, họ đã lan truyền một số tin đồn. Trên thực tế, chúng ta cũng có thể nói rằng những người dùng này không thực sự là những người dùng đã trưởng thành với dự án KrSYS. Chúng tôi đang cân nhắc việc cho phép những người dùng tiêu cực rời đi để không ảnh hưởng đến những người dùng tích cực. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã thấy nhiều người dùng hơn tham gia dự án KrSYS. Một lần nữa, KrSYS là một dự án chuỗi công khai Hashcoin. Sức mạnh băm càng cao, nó càng phản ánh giá trị của dự án KrSYS. Nó cũng sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền Kr trong tay người dùng.
Hầu hết những người dùng tham gia sự kiện này đến từ cộng đồng Thụy Sĩ. Hiện tại, theo thống kê, giá trị hash power do cộng đồng Thụy Sĩ cung cấp chiếm tỷ trọng khá cao. Ở đây, tôi cũng hy vọng rằng cộng đồng người Việt Nam, Trung Quốc và các nước Đông và Đông Nam Á khác sẽ tích cực thúc đẩy người dùng mới tham gia dự án KrSYS. Là một người dùng của dự án KrSYS, bạn phải có khả năng phán đoán đúng sai và không thể bị ảnh hưởng bởi những tin đồn xấu từ một số ít người dùng tiêu cực. Dự án KrSYS là một dự án chuỗi công cộng sức mạnh tính toán quốc tế có tiềm năng lớn và cụ thể. Dự án vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, và chắc chắn nó sẽ mang lại khối tài sản khổng lồ cho những người dùng đã tham gia dự án và có những đóng góp trong giai đoạn đầu. Hiện tại, tất cả những gì bạn cần làm là tham gia vào quá trình khai thác, đồng thời thúc đẩy và hướng dẫn việc tham gia và khai thác của những người dùng mới. Dự án chuỗi công cộng sức mạnh băm chủ yếu dựa trên tổng giá trị sức mạnh băm để đánh dấu giá trị của nó. Kết hợp tình hình thực tế của thị trường tiền tệ kỹ thuật số và sự phát triển của dự án KrSYS, chúng tôi chọn cơ hội để quảng bá dự án và mở ra các mô-đun chức năng khác nhau để tham gia vào các thị trường tiền tệ kỹ thuật số lớn. Điều này dự đoán rằng dự án KrSYS sẽ mang lại sự giàu có lớn cho những người dùng chuẩn bị. Nếu có thắc mắc, bạn có thể chờ xem và rút lui, nhưng xin đừng nhầm lẫn giữa đám đông. Tất nhiên, chờ đợi và rút lui, cũng cho thấy rằng sự giàu có do dự án KrSYS mang lại sẽ không ở bên bạn.

Công việc hiện tại
Hiện tại, người dùng nắm giữ tiền EURT có thể tự do đổi thành tiền ZEC theo giá thị trường. Bạn cũng có thể đăng ký rút tiền ZEC. Chúng tôi đã xử lý nhiều đơn rút tiền. ZEC coin đã được gửi đến tài khoản của người dùng. Tuy nhiên, do lượng người tham gia quá đông nên vẫn còn rất nhiều đơn rút tiền của người dùng đang được xử lý. Đồng thời, chúng tôi vẫn đang tiến hành tối ưu hóa chức năng hệ thống. Để phục vụ hoạt động hiện thực hóa sự giàu có này và tất cả các ứng dụng rút tiền của người dùng trong tương lai. Hoạt động sẽ được thực hiện theo kế hoạch trong thông báo trước, chi tiết cụ thể sẽ được thông báo dưới dạng thông báo sau.

Nguyên tắc phân bổ của cải trong hoạt động
Người dùng đã đạt được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nằm trong phạm vi của hoạt động.
Theo thứ tự đóng góp của khách hàng, hãy chia sẻ trải nghiệm nhận ra sự giàu có do 1,5 triệu euro mang lại. Tiêu chí chính của đánh giá đóng góp là thúc đẩy những người dùng có giá trị và lượng sức mạnh tính toán khai thác băm được cung cấp.

Tiếp tục hoạt động
Thời gian chứng nhận đủ điều kiện cho sự kiện trải nghiệm làm giàu mới là từ ngày 16 tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021. Người dùng đã đạt được chứng nhận đủ điều kiện sự kiện có thể trực tiếp tham gia sự kiện.

Thông báo về việc giảm sản xuất tiền KrT
Theo thông báo trước đó của chúng tôi, kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2021, sản lượng tiền KrT đã giảm 50%.
https://krsys.org/notice/page/139.html
Đây là một kết quả mỹ mãn, đồng thời nó cũng chỉ ra rằng giá trị của Kr sẽ tăng trở lại. Tất nhiên, đây chỉ là mục tiêu theo từng giai đoạn của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới giai đoạn tiếp theo của mục tiêu. Cảm ơn tất cả người dùng đã quan tâm và ủng hộ, bạn sẽ được thưởng trong tương lai.

Tiếp tục các hoạt động khen thưởng giới thiệu
Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 15/9/2021, thời gian 02 tháng. Một sự kiện có số 20210716 sẽ được tổ chức và các phần thưởng giới thiệu khác sẽ được gửi hàng ngày. Quy tắc phần thưởng:
Khai thác KrC thưởng cho người dùng được đề xuất cấp 1, trong đó 4,1%
(Giảm 0,1% so với kỳ trước)
Khai thác KrC thưởng cho người dùng được đề xuất cấp 2, trong đó 2,1%
(Giảm 0,1% so với kỳ trước)
Theo chính sách khen thưởng hoạt động của chúng tôi, từ ngày 16 tháng 5 năm 2021 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021, phần thưởng khuyến nghị là 20238.336 KrC và quỹ khen thưởng hoạt động còn lại là 146196.864 KrC.

(以下是中文版,使用机器翻译。 如果含义不清楚,请参考我们的英文版本)

2021年7月16日通知

上一阶段总结
此次财富变现体验活动有众多用户参与。 15万用户第一时间通过活动资质认证,额外获得1EURT奖励。截至目前,共有45万用户通过了此次活动的资质认证。通过本次活动,对系统实现过程的可靠性进行了测试。目前仍有不少提现申请处于紧急处理中,提交申请的用户还需耐心等待。这也标志着KrSYS系统另一个重要功能模块的开放和完善。 KrSYS 项目一直在按计划进行。此外,我们还听到少数用户有负面声音,他们没有按照 KrSYS 项目发布的公告进行操作,他们散布了一些谣言。事实上,我们也可以说,这些用户并不是真正伴随着 KrSYS 项目成长起来的用户。我们正在考虑让负面用户离开,以免影响正面用户。当然,我们也看到更多用户加入 KrSYS 项目。同样,KrSYS 是一个哈希币公链项目。算力越高,越能体现KrSYS项目的价值。它还将增加用户手中的 Kr 币的价值。
参与本次活动的大部分用户来自瑞士社区。目前,据统计,瑞士社区提供的算力值占比较高。在此,也希望越南、华人等东亚和东南亚社区积极推动新用户加入KrSYS项目。作为KrSYS项目的用户,你必须有判断是非的能力,不能被少数负面用户的坏消息所影响。 KrSYS项目是一个具体的、潜力巨大的国际算力公链项目。该项目尚处于起步阶段,必将为早期加入项目并做出贡献的用户带来巨大的财富。目前,您只需参与挖矿,并推动和引导新用户的加入和挖矿。算力公链项目主要以总算力值来标示其价值。我们结合数字货币市场的实际情况和KrSYS项目的发展情况,择机推进项目,打通各种功能模块,进入各大数字货币市场。这预示着KrSYS项目将为有准备的用户带来巨大的财富。如有疑问,可以观望,也可以退场,但请不要混淆视听。当然,观望或退出,也说明KrSYS项目带来的财富不会与你同在。

当前工作
目前持有EURT币的用户可以按照市场价格自由兑换成ZEC币。您也可以申请ZEC提币。我们已经处理了许多提款申请。 ZEC币已发送至用户账户。但由于参与活动人数众多,仍有不少用户的提现申请正在处理中。同时,我们还在进行系统功能优化。服务于这一财富变现活动和所有未来的用户提现申请。活动将按照此前公告中的计划进行,具体详情将在后续公告中公布。

活动财富分配原则
已取得活动资格认证的用户,均在活动范围内。
按客户贡献顺序,分享150万欧元带来的财富变现经验。贡献评价的主要标准是推广有价值的用户和提供的哈希挖矿算力数量。

活动继续
新财富变现体验活动资格认证期限为2021年7月16日至2021年9月15日,获得活动资格认证的用户可直接参与活动。

KrT币减产通知
根据我们之前的通知,从2021年7月16日起,KrT币的产量减少了50%。
https://krsys.org/notice/page/139.html
这是一个令人满意的结果,也预示着Kr的值会再次上升。当然,这只是我们的阶段性目标,我们会继续朝着下一阶段的目标迈进。感谢所有用户的关注与支持,未来必有回报。

持续推荐奖励活动
2021年7月16日至2021年9月15日,为期2个月。 将举办编号为20210716的活动,并每天发送其他推荐奖励。 奖励规则:
KrC挖矿奖励1级推荐用户,其中4.1%
(比上期减少0.1%)
KrC挖矿奖励2级推荐用户,其中2.1%
(比上期减少0.1%)
根据我们的活动奖励政策,2021年5月16日至2021年7月15日,推荐奖励为20238.336 KrC,剩余活动奖励资金为146196.864 KrC。

Copyright © 2020-2040 The Kr System Group
Telegram group